Geen verplichting via ‘sport-decreet’

Vlaanderen verplicht niet langer de aanwezigheid van een aparte gemeentelijke sportraad via een specifiek decreet over lokaal sportbeleid. 

Decreet Lokaal Bestuur

Indien een gemeentebestuur ‘uit eigen beweging’ een sportraad installeert, moet dat bestuur daarbij wel de basisprincipes uit het Decreet Lokaal Bestuur respecteren, die gelden voor alle raden:

  • alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden 
  • de gemeenteraad bepaalt bij reglement de concrete vorm en werking
  • ten hoogste twee derde van de leden van de raden is van hetzelfde geslacht
  • leden van gemeenteraad en college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn

— meer info over adviesraden in het Decreet Lokaal Bestuur 

Cultuurpact

Het beleidsthema ‘sport’ valt wel onder het toepassingsgebied van het Cultuurpact: zelfs zonder sportraad, blijft inspraak in het sportbeleid op die manier een wettelijke verplichting.

Volgens de Vaste Cultuurpactcommissie moet het sportbeleid (in een gemeente zonder aparte Sportraad) worden opgenomen in de Cultuurraad.

Het Cultuurpact is een “wet van openbare orde” en dus blijven onderstaande principes gelden (in beginsel zelfs primeren boven andere regels).

Hoofdstuk III – Deelneming aan de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid

Art 6: Elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid [incl. sportbeleid]. Met dit doel zullen zij een beroep doen op passende, bestaande of op te richten organen en structuren, met het oog op inspraak of advies.

Art 7: Deze organen van advies worden zo samengesteld dat de vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen alsmede van de gebruikersgroeperingen wordt verze­kerd en dat een onrechtmatig overwicht van één der strekkingen of van een geheel van organisaties van de gebruikers die beweren tot éénzelfde strekking te behoren, vermeden wordt. Bij de aan de overheid overgezonden adviezen kunnen minderheidsnota’s worden gevoegd.

— meer informatie op cultuurpact.be

Extra uitleg

Aangezien er geen sectorale regels meer bestaan voor de sportraad, heeft men lokaal heel wat speelruimte voor een vernieuwde advies- en participatiestructuur. De Wakkere Burger zou adviseren: Zet de organisatie van goede participatie voorop en hou niet vast aan traditionele, oude vormen. Maak werk van soepele structuren en een meer dynamische aanpak die mikken op inhoudelijk sterk advies en een bredere, diverse betrokkenheid. Via deze link vind je trouwens al heel wat tips.

Bij gebrek aan een eigen sectoraal decreet, zou De Wakkere Burger wel pleiten voor goede lokale afspraken over gemotiveerde antwoorden op advies.

Laatste update: 14/02/2019