Het Vlaams Instituut voor Sportbeleid en Recreatiebeleid (ISB vzw) maakte in 2017 een online informatietool voor sport- en andere adviesraden: ‘Ik kies voor advies’. Voor de inhoudelijke invulling sloeg het ISB de handen in elkaar met De Wakkere Burger.

animatie uit online tool

Hoe kan je deze online cursus bekijken?

Surf naar de  online opleidingen van het ISB.  Eerst moet je even (gratis) inschrijven voor deze cursus, daarna kan je aan de slag.

Inhoud

Naast klassieke thema’s als ‘hoe formuleren we een goed advies?’ blikt de cursus vooral naar de toekomst: wat zijn nieuwe, meer dynamische werkvormen?, Waar vinden we innovatieve praktijken’, Hoe spelen we in op de meerjarenplanning in 2019?’… Deze online vorming is een mix van tekst, animatiefilmpjes en interviews. Op die manier vormt deze tool ook voor andere lokale adviesraden een nuttige bron van informatie.

Enkele thema’s: 

  • een meer dynamische werking van de AV van de adviesraad voor een rijkere instroom van signalen en ideeën
  • een actievere rol voor de leden als antennes, ambassadeurs… voor een nauwere betrokkenheid van hun clubs of werkveld 
  • een betere formulering en communicatie van beleidsadviezen voor meer invloed op het beleid
  • een proactieve strategie voor de nieuwe beleidsperiode voor meer inspraak in de meerjarenplanning in 2019

Enkele praktijken en informatie (interviews):

  • Beweeg- en Sportplatform Nazareth: van een beperkte raad naar een breder en open platform voor bredere betrokkenheid en meer input van ideeën
  • Sportraad Izegem: van organisatie van sportevents naar nadenken over sportbeleid, -beheer en -promotie voor sterkere adviesrol
  • Clusterverantwoordelijken Bornem: aanduiden van verantwoordelijken per sportcluster voor een betere doorstroming van informatie tussen basis en raad van bestuur of beleid
  • Verenigde adviesraden Kortrijk: voor een sterkere samenwerking tussen de lokale raden
  • De Wakkere Burger zelf geeft uitleg bij een aantal taken en rollen van lokale adviesraden: inspraak en participatie met impact, inhoudelijk sterk en gedragen beleidsadvies, uitdagingen voor de toekomst…

Zo kan iedere raad of individu, les per les, op eigen tempo aan de slag met de inhoud van ‘Ik kies voor advies’ !

— de online opleiding Ik kies voor advies.