In vogelvlucht sommen we 10 cruciale aandachtspunten op voor dynamische adviesraden:

  1. Werk meer thematisch; voor sterkere adviezen en een bredere betrokkenheid
  2. Spreek deskundige of geëngageerde mensen actief aan om (tijdelijk) mee te werken rond een bepaalde kwestie; voor beter inzicht in het thema.
  3. Werk meer als een open structuur en verlaat de klassieke afgelijnde samenstellingen en strikte statuten; voor een bredere en diversere betrokkenheid.
  4. Maak adviezen breder bekend; zo zou de ganse gemeenteraad op de hoogte moeten zijn, maar misschien ook andere adviesraden…; voor meer uitstraling en invloed.
  5. Hanteer ook alternatieve vergadervormen; voor beter denkwerk en een vlottere inbreng van alle deelnemers.
  6. Spreek de leden aan op hun vertegenwoordigersrol; voor een betere communicatie tussen raad en verenigingen – in de twee richtingen.
  7. Krijg zicht op de bestuursagenda door via een overleg met het beleid kennis te nemen van plannen en dossiers die in de komende maanden aangepakt worden; voor een alerter inspelen op nieuwe dossiers.
  8. Breng ook spontaan constructief advies uit en signaleer behoeftes en vragen uit de verenigingen en de samenleving; voor een betere doorstroming van werkpunten naar het beleid
  9. Sta klaar voor de meerjarenplanning, bv. met een memorandum of aanbevelingen voor de nieuwe beleidsmakers; voor sterkere inspraak in de krijtlijnen van 6 jaar lokaal beleid.
  10. Evalueer regelmatig de eigen werking bv. op het einde van een beleidsperiode; voor een efficiëntere adviesraad.

*-*-*-*-*-*

Extra tip: Zorg dat de adviesraad over meer praat dan alleen subsidies en ondersteuning voor verenigingen. Wanneer deze thema’s domineren, is dat een sterke aanwijzing dat de raad enigszins de brede kijk is verloren op zijn beleidsdomein.