Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid

De aanwezigheid van gemeentelijke milieu- of mina-raden hield vroeger vaak nauw verband met de zogenaamde “samenwerkingsovereenkomsten voor leefmilieu” (ook wel “milieuconvenanten” genoemd)’ . Deze verplichtingen bestaan ondertussen al even niet meer.  

Vandaag is een lokale milieuraad alleen nog verplicht wanneer een lokaal bestuur een milieubeleidsplan zou opmaken. Zo’n plan is op zich ook geen verplicht document. In deze context vermeldt het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten nog participatie en adviesraden. Zo zegt het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad” van 14/06/2002 (later gewijzigd) vandaag het volgende:

Art. 1 – § 1. De provincies en gemeenten kunnen hun milieubeleid voeren op basis van een milieubeleidsplan, op te stellen conform de bepalingen van titel II, hoofdstuk I, afdeling 3 en 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid. (…)

Art. 3. – § 1. Bij het ontwerpen van de gemeentelijke milieubeleidsplannen zorgt het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig artikel 2.1.22, § 2, van het voornoemde decreet van 5 april 1995, voor inspraak door de naar zijn oordeel meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties te betrekken.

Zij verenigt deze te consulteren instanties in een gemeentelijke milieuraad, waarvan de leden van de gemeenteraad geen stemhebbend lid of voorzitter kunnen zijn, evenmin als de milieuambtenaar van de gemeente.

De Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, kan aan een gemeente, die op het ogenblik van de aanvraag minder dan 5 000 inwoners telt, een vrijstelling geven voor het hebben van een milieuraad zoals bedoeld in het tweede lid. De gemeente dient daartoe een aangetekende en gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu. Bij een uitblijven van een antwoord binnen de zestig kalenderdagen wordt de betrokken gemeente geacht een milieuraad op te richten.

§ 2. De milieuraad brengt advies uit over het ontwerp van milieubeleidsplan. Het college van burgemeester en schepenen motiveert zijn van dit advies afwijkende beslissingen in een begeleidende nota bij dit plan.

— meer info over het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid

Decreet Lokaal Bestuur

Indien een gemeentebestuur ‘uit eigen beweging’ een milieuraad installeert, moet dat bestuur daarbij wel de basisprincipes uit het Decreet Lokaal Bestuur respecteren, die gelden voor alle raden:

  • alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden 
  • de gemeenteraad bepaalt bij reglement de concrete vorm en werking
  • ten hoogste twee derde van de leden van de raden is van hetzelfde geslacht
  • leden van gemeenteraad en college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn

— meer info over adviesraden in het Decreet Lokaal Bestuur 

Meer info

De regelgeving laat dus veel ruimte voor een creatieve aanpak van de lokale milieuraden. De Wakkere Burger zou adviseren: Zet de organisatie van goede participatie voorop en hou niet vast aan traditionele, oude vormen. Maak werk van soepele structuren en een meer dynamische aanpak die mikken op inhoudelijk sterk advies en een bredere, diverse betrokkenheid.

laatste update: 14/12/2022