Op deze pagina vind je nuttige informatie over decretale en andere regels over gemeentelijke jeugdraden.

Decreet Lokaal Jeugdbeleid

Het “Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid…” van 06/07/2012 bevat nog steeds bepalingen inzake een adviesraad voor jeugdbeleid:

Art 5: § 1. Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad. (…) 
§ 2. De volgende personen zijn lid van de gemeentelijke jeugdraad :
1° de afgevaardigde van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente;
2° geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad. (…)
Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.
Het lidmaatschap van de jeugdraad kan niet als voorwaarde voor lokale subsidiëring worden gesteld.
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. (…)
De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren.
Het college van burgemeester en schepenen en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie motiveren bij het nemen van beslissingen waarom het college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt.
§ 4. De gemeenteraden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepalen de nadere voorwaarden van de werking van de jeugdraad, en in elk geval :
1° de maatregelen waarmee het recht op informatie van de jeugdraad ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen (…);
2° de wijze waarop de jeugdraad wordt ondersteund;
3° de wijze waarop het college van burgemeester en schepenen of het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt;
4° maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de adviezen en de werkzaamheden van de jeugdraad

Decreet Lokaal Bestuur

Net als alle andere gemeentelijke adviesraden moeten cultuurraden ook de basisprincipes uit het Decreet Lokaal Bestuur respecteren, die gelden voor alle raden (sinds 2019):

  • alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van adviesraden 
  • de gemeenteraad bepaalt bij reglement de concrete vorm en werking
  • ten hoogste twee derde van de leden van de raden is van hetzelfde geslacht
  • leden van gemeenteraad en college kunnen geen stemgerechtigd lid zijn

— meer informatie over de algemene regels voor adviesraden

Cultuurpact

Het beleidsthema ‘jeugd’ valt ook onder het toepassingsgebied van het Cultuurpact: ook op die manier blijft inspraak in het jeugdbeleid via een adviesraad een wettelijke verplichting. Het Cultuurpact is immers een “wet van openbare orde” en  dus blijven onderstaande principes gelden (in beginsel zelfs primeren boven andere regels):

Hoofdstuk III – Deelneming aan de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid

Art 6: Elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid [incl. jeugdbeleid]. Met dit doel zullen zij een beroep doen op passende, bestaande of op te richten organen en structuren, met het oog op inspraak of advies.

Art 7: Deze organen van advies worden zo samengesteld dat de vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen alsmede van de gebruikersgroeperingen wordt verze­kerd en dat een onrechtmatig overwicht van één der strekkingen of van een geheel van organisaties van de gebruikers die beweren tot éénzelfde strekking te behoren, vermeden wordt. Bij de aan de overheid overgezonden adviezen kunnen minderheidsnota’s worden gevoegd.

— meer informatie op cultuurpact.be

Extra uitleg

Het Decreet Lokaal Jeugdbeleid laat veel ruimte voor een creatieve aanpak van de lokale jeugdraden. De Wakkere Burger zou adviseren: Zet de organisatie van goede participatie voorop en hou niet vast aan traditionele, oude vormen. Maak werk van soepele structuren en een meer dynamische aanpak die mikken op inhoudelijk sterk advies en een bredere, diverse betrokkenheid.

meer informatie over jeugdraden op deze webpagina van Bataljong

meer informatie over jeugdbeleid op deze webpagina van de Ambrassade.

Laatste update: 14/02/2019